การอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ STEM Ed สู่ IYRC 2024 สำหรับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ มหานคร

 

 

โครงการอบรมนักเรียนในสังกัด กรุงเทพฯ มหานคร (Bangkok Metropolitan Administration) โดยวิทยากร ครูเอี๋ยวและครูเม จากบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  รวมทั้งคุณครูจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับนักเรียนกว่า 100 คน โดยใช้สื่อการสอนเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถประกอบขึ้นตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน รวมทั้งการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้การเขียนคอมพิวเตอร์ (Coding) เพิ่มเติม

สำหรับกิจกรรมในโครงการจะเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติให้เกิดทักษะและการแก้ไขปํญหาต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านการแนะนำจากวิทยากรผู้อบรม กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกเพลิดเพลินและให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ร่วมกันในช่วงท้าย สำหรับโครงการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC 2024 ในปีหน้าที่จะถึงนี้

 

สอบถามเพิ่มเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  IYRC THAILAND 2024

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com