การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2024

.

การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC THAILAND 2024

วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

.

.

ความเป็นมาของการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC

IYRC ย่อมาจาก International Youth Robot Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนที่เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกันกว่า 30 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, อินเดีย, อาเซอร์ไบจาน, คูเวตรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน โดยได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสำหรับความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก.

สำหรับ IYRC THAILAND เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย ดำเนินการจัดโดยแผนกขาย/จัดจำหน่าย STEM Education บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้ง ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ การคัดเลือกจะจัดร่วมกับโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรอบสุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละสนามมาแข่งขัน เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

การจัดงาน IYRC THAILAND ที่ผ่านมา

.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
  2. ให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง
  3. ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  4. ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน

.

กติกาทั่วไปการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2024

 

A. นิยามของประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 10 ประเภท ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา (Junior Categories) อายุ 8 – 13 ปี

1.1 หุ่นยนต์โจรสลัดทะลุกาแล๊กซี ประเภททีม 2 คน (Junior Skill)
1.2 หุ่นยนต์ดูแลปศุสัตว์ ประเภทเดี่ยว 1 คน (Junior Coding)
1.3 หุ่นยนต์ประลองคิดคณิตศาสตร์ ประเภทเดี่ยว 1 คน (Junior Skill)
1.4 หุ่นยนต์เตะฟุตบอล ประเภททีม 3 คน (Junior Skill)
1.5 หุ่นยนต์ซูโม่ ประเภทเดี่ยว 1 คน (Junior Skill)

2. ระดับมัธยมศึกษา (Senior Categories) อายุ 13 – 18 ปี

2.1 หุ่นยนต์กู้ภัยไฟป่า ประเภทเดี่ยว 1 คน (Senior Coding)
2.2 หุ่นยนต์วอลเลย์บอล ประเภททีม 2 คน (Senior Skill)
2.3 หุ่นยนต์ซูโม่ ประเภทเดี่ยว 1 คน (Senior Skill)

3. ระดับทั่วไป (Open Categories)

3.1 หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ประเภททีม 3-5 คน และครู 1 คน
3.2 หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เผชิญภารกิจ ประเภทเดี่ยว 1 คน

หมายเหตุ
– ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท และ 1 Creative Robot Design

B. นิยามของอายุผู้เข้าแข่งขัน

1. ประเภทการแข่งขันอายุ 5-8 ปี: ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี และมีอายุน้อยกว่า 8 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2559
2. ประเภทการแข่งขันอายุ 8-13 ปี: ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี และมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2554
3. ประเภทการแข่งขันอายุ 13-18 ปี: ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี และมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2549

หมายเหตุ
– ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนด เข้าทำการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
– ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าที่กำหนด ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการแข่งขันอย่างไรก็ดีในทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้นๆ
– ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนปกติ ตราบใดที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีอายุอยู่ในเกณฑ์ของ
ระดับอายุนั้นๆ

C. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

1. ชิ้นส่วนพลาสติก กล่องควบคุม มอเตอร์ เซนเซอร์ รีโมตคอนโทรลที่ใช้ในการประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมาจากชุด MRT (MY ROBOT TIME) Series, ชุดทดลอง iKids Level 1-6, ชุดหุ่นยนต์หรือชุดหุ่นยนต์ HUNA
2. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและนำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
3. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองมาในวันแข่งขัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ที่ทำให้ อุปกรณ์ในการแข่งขันของทีมผู้เข้าแข่งขันเสียหาย ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือใดๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมก่อนการแข่งขันได้
6. ไม่อนุญาตให้ใช้ กาว หรือเทปเหนียวในการยึดติดชิ้นส่วนใดๆ เข้าด้วยกัน การละเมิดกฎข้อนี้ จะทำให้ทีมผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
7. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่มีการดัดแปลงจากสถานะปกติ ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันท

D. ข้อห้ามในการแข่งขัน

1. ทำอันตราย หรือทำความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน หรือ หุ่นยนต์ของทีมผู้เข้าแข่งขันอื่น
2. ใช้อุปกรณ์ที่อันตราย หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนการแข่งขันได้
3. ใช้วาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ผู้ชม คณะกรรมการหรือทีมงานจัดงาน
4. นำอุปกรณ์สื่อสารทั้งแบบมีสาย และไร้สายเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
5. นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแข่งขัน
6. สื่อสารกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้แข่งขันทีมเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน ทีมที่ทำผิดกติกาข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
7. การกระทำอื่นใด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขัน

E. การให้คะแนน

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องลงนามยืนยันผลการแข่งขันหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถคัดค้านผลการแข่งขันได้หลังจากลงนามยอมรับผลแล้ว
2. ในกรณีที่มีการจับโดยเครื่องบันทึกเวลา เวลาจะเริ่มเดินหลังจากหุ่นยนต์ผ่านจุด START และหยุดเดินเมื่อหุ่นยนต์ถึงจุด END

2.1. ถ้าเครื่องมือจับเวลาไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ให้เริ่มต้นจับเวลาใหม่ได้มากที่สุดสามครั้ง หากเครื่องจับเวลายังไม่สามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำหุ่นยนต์ไปแก้ไขโครงสร้างหุ่นยนต์ เพื่อให้เครื่องมือวัดเวลาสามารถตรวจจับหุ่นยนต์ได้
2.2. ในกรณีที่เกิดไฟดับหรือเครื่องจับเวลาขัดข้อง จะใช้การจับเวลาโดยนาฬิกาของกรรมการ

F. การแข่งขัน

1. ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ ถ้าหุ่นยนต์ไม่ผ่านการตรวจสอบ ผู้แข่งขันมีเวลา 15 นาทีในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหุ่นยนต์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน
2. ถ้าหุ่นยนต์พบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลา 5 นาที ในการซ่อมแซมหุ่นยนต์
3. กรรมการสามารถกำหนดสนาม เวลาการทดสอบหุ่นยนต์ ให้ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมได้รับความเท่าเทียมกันในการใช้เวลาทดลองหุ่นยนต์
4. รีโมตคอนโทรลอนุญาตให้ใช้รีโมตคอนโทรลของชุดหุ่นยนต์ไอคิดส์ หรือ MRT เท่านั้น

4.1 ในกรณีเกิดความสับสนในช่องการสื่อสาร ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน หากทั้งสองทีมไม่สามารถตกลงเรื่องช่องการสื่อสารได้
4.2 หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากกรรมการให้สัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน
4.3 จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ของหุ่นยนต์หลุดออกมาในขณะทำการแข่งขัน กรรมการอาจพิจารณาจัดการกับทีมที่ทำชิ้นส่วนหลุดได้ตามความเหมาะสม
4.4 ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสหุ่นยนต์ หรือรีโมตคอนโทรลในระหว่างการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ

รางวัลสำหรับการแข่งขันทุกรายการ

.

รางวัลชนะเลิศ

1. ถ้วยรางวัลรางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND 2024
2. เหรียญรางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND 2024
3. เกียรติบัตร IYRC THAILAND 2024
4. สิทธิในการเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC 2024) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแทจอน (Daejeon Convention Center — DCC) เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ (ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2

1. เหรียญรางวัล IYRC THAILAND 2024
2. เกียรติบัตร IYRC THAILAND 2024
3. สิทธิในการเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC 2024) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแทจอน (Daejeon Convention Center — DCC) เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ (ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ลงทะเบียนจะได้รับ
1. เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC THAILAND 2024
2. เสื้อยืดการแข่งขัน IYRC THAILAND 2024

 

!!! ดาวน์โหลด คู่มือการแข่งขัน IYRC THAILAND 2024 (ฉบับเต็มคลิกที่นี่)

.

!!! สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC THAILAND 2024 (คลิกที่นี่)

.

.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYRC THAILAND 2024

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2826 8263 หรือ 086 971 8900 (ครูเม)