ชุดทดลอง iKids Robot MRT Duino L1

ชุดทดลอง MRT Duino เป็นชุดหุ่นยนต์สำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบสไตล์สแครตช์โดยซอฟต์แวร์ MRT Scratch และการเขียนโปรแกรมอาร์ดูโนในแบบดั้งเดิม หรือ Arduino Sketch โดยมีบล็อกเซนเซอร์ที่หลากหลายให้มาด้วย เพื่อการเรียนรู้สร้างหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานให้เคลื่อนที่ โดยการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและทักษะทางวิทยาศาสตร์ กลไก เพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดนเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในกระบวนการแก้ปัญหา โดยชุดทดลอง MRT Duino แบ่งออกเป็น 2 ระดับการเรียนรู้ต่อเนื่องกัน คือ MRT Duino L1 และ MRT Duino L2

ในชุดทดลอง MRT Duino L1 มาพร้อมกับกล่องควบคุมภายใน ซึ่งมีสมบัติเทียบเท่ากับบอร์ดอาร์ดูโนลีโอนาร์โด (Leonardo) มาตรฐาน โดยใช้ภายในใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ATMEGA32U2 เป็นหัวใจการทำงาน พร้อมมีส่วนขยายเป็นไดรเวอร์ออนบอร์ด เพื่อขับดีซีมอเตอร์ในแบบพัลส์วิดธ์มอดูเลชัน (PWM) ได้โดยตรง สามารถใช้ซอฟต์แวร์ปรับความเร็วและทิศทางมอเตอร์ได้ 4 ตัว อิสระต่อกัน บนบอร์ดสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรด เพื่อใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมสั่งงานโครงงานต่างๆ ได้ตามต้องการ

กล่องควบคุมหรือเมนบอร์ดสามารถเลือกใช้งานว่าจะให้ทำงานคอมแพตกับพอร์ตการใช้งานชุดทดลองหุ่นยนต์ MRT5 หรือจะใช้งานพอร์ตควบคุมแบบอาร์ดูโน โดยการเลือกผ่านดิปสวิตช์ และใช้ซอฟต์แวร์ MRT Scratch ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมสไตล์สแครตช์ สำหรับผู้เริ่มต้น หรือจะโปรแกรมโดยภาษาซี โดยการใช้ Arduino Sketch สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

ในชุดทดลอง MRT Duino L1 มาพร้อมกับชุดบล็อกตัวต่ออะลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ร่วมกับบล็อกตัวต่อพลาสติก พร้อมเซนเซอร์ หรือโมดูลชีลด์หลากหลาย สำหรับพัฒนาการเขียนโปรแกรมในเบื้องตัน เช่น เซนเซอร์แสงสว่าง (Cds) ตัวต้านทานปรับค่าได้ (โวลุ่มอะนาลอก) แอลอีดี ลำโพง มอเตอร์ทดเฟือง มอเตอร์เซอร์โว คู่มือการเรียนรู้จะมีแบบสร้างประกอบโครงงานเพื่อการเรียนรู้จำนวน 10 โครงงาน เช่น ไฟจราจร รถยนต์ รถจี๊ป ไฟส่องสว่างถนน พัดลม ตู้เซฟ กล่องดนตรี รถตามแสง เครื่องให้จังหวะ และหุ่นยนต์นักร้อง เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับชุดทดลอง iKids Robot MRT Duino L1
 1. สำหรับเด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งสำหรับนักเรียนประถมตอนปลายเป็นต้นไป โดยเป็นการเรียนโค้ดดิ้งโดยใช้การสร้างโครงงานนวัตกรรมหุ่นยนต์เป็นฐานการเรียนรู้
 2. ซีดีซอฟต์แวร์ และคู่มือการเรียนรู้ การโค้ดดิ้งและตัวอย่างแบบสร้างโครงงาน 10 โครงงาน
 3. ใช้บล็อกตัวต่ออะลูมิเนียมอะโนไดซ์ที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ร่วมกับบล็อกตัวต่อพลาสติก
 4. พร้อมเซนเซอร์ และโมดูลชีลด์หลากหลาย เซนเซอร์แสงสว่าง (Cds) ตัวต้านทานปรับค่าได้ (โวลุ่มอะนาลอก) แอลอีดีสีเขียว สีเหลือง สีแดง ลำโพง
 5. มอเตอร์ทดเฟือง (2) มอเตอร์เซอร์โว (1)
 6. ซีดีซอฟต์แวร์ และคู่มือการเรียนรู้
 7. ซอฟต์แวร์สแครตช์ มีบล็อกฟังก์ชันรองรับการใช้งานเซนเซอร์ที่ให้มาในชุดอย่างครบถ้วน
 8. พอร์ตใช้งานอินพุตเอาต์พุต เทียบเท่ามาตรฐานพอร์ตการใช้งานพอร์ตของ อาร์ดูโนลีโอนาร์โด (Arduino Leonardo)
 9. ส่วนขยายเพิ่มเติมออนบอร์ดบนกล่องควบคุม (เมนบอร์ด) ไดรเวอร์มอเตอร์แบบ H-Bridge PWM รองรับการปรับทิศทางและความเร็วดีซีมอเตอร์ได้อย่างอิสระ 4 ตัว (พอร์ต)
 10. มีพอร์ตอินพุตรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด และดิปสวิตช์สำหรับตั้งค่า ID ของรีโมตคอนโทรล
 11. มีดิปสวิตช์สำหรับเลือกฟังก์ชันการใช้งานในแบบกล่องควบคุม MRT5 หรือ อาร์ดูโน
 12. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงสู่กล่องควบคุมโดยผ่านสายยูเอสบี
 13. ใช้ไฟเลี้ยงแรงดัน 6V จากแบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
 14. ขนาดกล่องมาตรฐาน 36*26*9 ซม. (กว้าง*ยาว*สูง) น้ำหนัก 2 กก.

ส่วนประกอบ : ชุดบล็อกตัวต่ออะลูมิเนียม บล็อกตัวต่อพลาสติก กล่องควบคุมการทำงาน เซนเซอร์ มอเตอร์ทดเฟือง ซีดีซอฟต์แวร์ คู่มือการเรียนรู้
รหัสสินค้า : 5225890001868
ราคา : 9,500 บาท

.