ชุดทดลอง STEM หลักสูตร iKids Level 4

 

ชุดทดลอง Stem หลักสูตร iKids Level 4″ สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids STEM 04 ที่จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์ที่มีชิ้นส่วนซับซ้อนขึ้นอีกระดับ ควบคุมการทำงานโดยกล่องควบคุมที่ภายในได้รับการโปรแกรมมาแล้วให้มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมในการสร้างหุ่นยนต์ทั้งแบบควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และหุ่นยนต์ที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดที่อยู่ในชุด พร้อมแบบเรียนสร้างแบบต่างๆ รวม 8 แบบ ประกอบด้วย หุ่นยนต์นกเพนกวินโชว์ เครื่องบินปีกคู่ รถบั๊มมหาสนุก เครื่องยิงลูกข่าง หุ่นยนต์รถไฟโธมัส หุ่นยนต์นักสำรวจ หุ่นยนต์แมงป่อง และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1

เด็กๆ จะได้รับความรู้ด้าน STEM 8 เรื่อง ดังนี้

1. การประยุกต์ใช้ล้อในอุปกรณ์บานเลื่อน
2. เครื่องบินปีก 2 ชั้น
3. การชน
4. การรักษาสมดุลด้วยการหมุน
5. รู้จักกับเฟือง
6. โครงสร้างของหุ่นยนต์
7. ส่วนประมวลผลของหุ่นยนต์
8. มอเตอร์ไฟฟ้า

“สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ iKids” ใช้สำหรับหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม ตามแนวคิด STEM Education เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ วิชา STEM สาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ในแนวคิดที่ให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมผ่านทางหุ่นยนต์ เด็กทุกคนจะต้องได้ผ่านการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้เด็กๆ ได้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษ 21

ลักษณะการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนในแบบ Active Learning คือ ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ (Design-Based Learning) และสร้างโครงงานนวัตกรรม (Project-Based Learning) เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) ขึ้นมา

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นหลักสูตรสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง โดยอยู่บนพื้นฐานด้าน STEM หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมมีลักษณะเด่น 7 ประการ ดังนี้

1. ใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
2. ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายกว่า
3. ฝึกให้เด็กรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีนำมาใช้งานจริงมากขึ้น จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
4. รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีมากกว่า ทั้งรูปแบบ หลักการทำงานพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง
5. เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการได้มากกว่า
6. การประเมินผลที่เน้นทักษะในเชิงของการใช้ความคิด และในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก
7. เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)

รหัสสินค้า : 5225890000250
ขนาด : 210 x 350 x 180 มม.
น้ำหนัก : 1500 กรัม
ราคา 6,800 บาท