ซีเอ็ดร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันหุ่นยนต์รอบคัดเลือกพิเศษ

 

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้จัดแข่งขันหุ่นยนต์ รอบคัดเลือกรอบพิเศษสำหรับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ IYRC THAILAND 2023 SARASAS (International Youth Robot Competition 2023) ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือสารสาสน์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 62 ทีม นักเรียน 108 คน ครูผู้ควบคุมทีม 50 คน จาก 23 โรงเรียน การแข่งขันได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์รุ่นซีเนียร์ใน 4 ประเภท ดังนี้

1. หุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต
2. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล
3. หุ่นยนต์วอลเลย์บอล
4. หุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์

โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต

* รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เด็กชายอชิระ ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายคณิศร โยลัย
นายทินพงศ์ มาอุ่น

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล (ได้คะแนนเท่ากัน 2 คน) ได้แก่
– นายกัณฐณัฎฐ์ ศักดิ์แพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวขวัญชีวา คำบน
นางสาวมาลัยทอง ดำคำ

– นายปญญพนต์ ภควดีตรีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายณัฐวุฒิ กาพันธ์สิทธิ์
นายธีรพล สายหยุด

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
นายภัทรพล กรุตตะ โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายยอดชาย วรวงษ์วัฒนา
นางศรีวิไล หลำสะ

2. การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล

* รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ
สมาชิกทีม :
นายกีรดิต ราชโส
นายถิรวัฒน์ พุ่มชาวสวน
นายเดชณัฐฌา แสงชาติ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายกิตติศักดิ์ จันทะเหลา
นายราชภูมิ หาญมะโน

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สมาชิกทีม :
นายกฤศจิรัฏฐ์ ทองบุญล้อม
นายณัฐวรรธน์ นิเวศไวกูณฐ์
นายติณณภพ ขจรคติมา
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายพันธกานต์ คันดุไล
นางสาวลภัสรดา ไตรยงค์

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สมาชิกทีม :
เด็กชายกรวิชญ์ บุญเฟื่อง
เด็กชายมโนวิสุทธิ์ สุขสิริวรพงศ์
เด็กชายสุรพงษ์ มาสุฆะ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวจาริพร สมอแข็ง
นางสาวสุธาทิพย์ สารบรรณ

3. การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์วอลเลย์บอล

* รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร
สมาชิกทีม :
เด็กชายมโนวิสุทธิ์ สุขสิริวรพงศ์
เด็กชายธรรมะธารเทวา ดอนประสิทธิ์
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวจาริพร สมอแข็ง
นางสาวสุธาทิพย์ สารบรรณ

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สมาชิกทีม :
นายสุทธิศักดิ์ นามเหลา
นายธีรพัฒน์ ทิยานัน
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวชัญญาวีร์ เซี่ยงหว็อง
นางสาวสิรีธร ฉัตรทอง

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร
สมาชิกทีม :
นายศุภัชวิชญ์ พรอนันต์รัตน์
นายอธิป อนันตภูมิ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวจาริพร สมอแข็ง
นางสาวสุธาทิพย์ สารบรรณ

4. การแข่งขันประเภทหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์

* รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
สมาชิกทีม :
นายก้องภพ อ่อนน้อม
นายภคพล บุรณศิริ
นายณัฎฐ์ธนัน วงษ์ตระหง่าน
เด็กชายเอกวัสส์ จันทร์ศิริ
ครูผู้ควบคุมทีม :
นายชิณวัตร จันสวัสดิ์
นายนพดล เล็กนิคม

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สมาชิกทีม :
นายกฤษณะ กลั่นทิพย์
นายเธียรกุล จันทร์รุ่งเรือง
เด็กชายสถิตคุณ ทาพลขันธ์
เด็กชายรัฐวิทย์ กฤษณมิษ
เด็กชายพิสิษฐ์ เกจณะเวชช์
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวแจ่มใส จันทร์โท
นายหัสดินทร์ ภูครองทอง

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
สมาชิกทีม :
นายธีรเมธ พิมพ์แป
นายธีธัช บุญเส็ง
นายณัชพล ณ นคร
นายภัคพล วรรณศิลป์
ครูผู้ควบคุมทีม :
นางสาวขวัญชีวา คำบน
นางสาวมาลัยทอง ดำคำ

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและผ่านรอบการคัดเลือกของกลุ่มโรงเรียนสารสาสน์ในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมรายการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC 2023 ซึ่งบริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRA (International Youth Robot Association) ให้เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขัน IYRC 2023 ในปีนี้จะจัดขึ้น ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566 นี้ หลังจากเว้นมานานกว่า 3 ปี เนื่องจากวิกฤติโควิด สำหรับผู้ที่พลาดสิทธิในการแข่งขันครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกรอบตัวแทนประเทศไทยส่วนกลางได้ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้