ติดต่อเรา

SE-ED STEM EDUCATION
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8233, 08 6971 8900
โทรสาร  0 2826 8294, อีเมล  stem@se-ed.com

วันและเวลาทำการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ : เปิดทำการเวลา 8.30 – 17.50 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : หยุดทำการ