ประกาศผลการแข่งขัน IYMRC 2022 ประเภท Robot Design

 

 

รุ่น Junior ระดับประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี 

 

GOLD (เหรียญทอง)

1. ชื่อทีม JD01 Jeda
ชื่อผลงาน Robots in Machine World
โรงเรียน Singapore International School Of Bangkok
เด็กหญิงเจฎา เจษฎ์ปิยะวงศ์
ผู้ควบคุมทีม นางนวพรรษ เจษฎ์ปิยะวงศ์
 
2. ชื่อทีม JD03 Sumili
ชื่อผลงาน Sumili’s Robot World
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
เด็กหญิงสิริกร สระบัว
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสรินทิพย์ สมสี
 

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม JD04 JeChi Robot
ชื่อผลงาน Robot Plant O2
โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี
เด็กชายวชิรเชษฐ์ หมั่นวิชาชัย
ผู้ควบคุมทีม นายกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
 

BRONZE (เหรียญทองแดง)

1. ชื่อทีม JD02 hamster team
ชื่อผลงาน into the metaverse
โรงเรียน materdei shool
เด็กหญิงพรนัชชา ยศสุนทร
ผู้ควบคุมทีม นายอนุตร ยศสุนทร
 

รุ่น Senior ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี 

GOLD (เหรียญทอง)

1. ชื่อทีม SD04 นางสาวกิ่งนภา บุญไชยดุ้ง
ชื่อผลงาน ชาร์จแบตให้โลก
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
นางสาวกิ่งนภา บุญไชยดุ้ง
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุนภา คำทนต์
 
2. ชื่อทีม SD25 BeamM1/1
ชื่อผลงาน The future word
โรงเรียน ACL Lampang
นางสาวพัทธนันท์ สุขชัยบวร
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุทธิดา ตันปะละ
 

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม SD05 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 01
ชื่อผลงาน Ciber
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
นางสาวสรินประภา ชายสา
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุนภา คำทนต์
 
2. ชื่อทีม SD06 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์รักษ์โลก
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
นางสาวณัชชา ดาคำพิเศษ
ผู้ควบคุมทีม นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
 
3. ชื่อทีม SD07 KITTIYAPORN PROMRAT
ชื่อผลงาน ROBOT PUFF CITY
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
นางสาวกฤติยาภรณ์ พรมรัตน์
ผู้ควบคุมทีม นายกฤตยชญ์ เจริญสุข
 
4. ชื่อทีม SD09 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 02
ชื่อผลงาน พลังงานเขียวด้วยมือAI
โรงเรียนเซิมพิทยาคม
เด็กชายจิรายุส ภูหนองโอ่ง
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุนภา คำทนต์
 
5. ชื่อทีม SD010 King’s Robot
ชื่อผลงาน Robofuture
โรงเรียน King’s College International School Bangkok
นางสาวภัทรินทร์ บัตรสมบูรณ์
ผู้ควบคุมทีม นายกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก
 
6. ชื่อทีม SD011 Nongsangkoknoy1
ชื่อผลงาน World Robot
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
นายวรวุฒิ ชัยนอก
ผู้ควบคุมทีม นางสาวณัฐณิฌา ริยะ
 
7. ชื่อทีม SD17 Namsuay 3
ชื่อผลงาน หุ่นผู้พิทักษ์ษาโลก
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
เด็กหญิงจารียา แก้วโยธา
ผู้ควบคุมทีม นายอภินันท์ อรรคราช
 
8. ชื่อทีม SD23 IDS Art Robot 04
ชื่อผลงาน The Kingdom of Humans and Robots
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เด็กหญิงพรรณดาว เอี่ยมสำอาง
ผู้ควบคุมทีม นายสมชาย พินิจทรัพย์
 

BRONZE (เหรียญทองแดง)

1. ชื่อทีม SD01 The Enterprise
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในโลกอนาคต Intelligent robot for the future
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
นายณดล วิไลรัตน์
ผู้ควบคุมทีม นายภราดร วิไลรัตน์
 
2. ชื่อทีม SD02 The night of moon
ชื่อผลงาน The night city of moon
โรงเรียนแสงทองวิทยา
นายเหว่ยอัน ลี
ผู้ควบคุมทีม นางพรไพลิน ประดิษฐกิจ
 
3. ชื่อทีม SD03 No Name
ชื่อผลงาน Robot War
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
นางสาววรนัน ตระกูลทับทิมดี
ผู้ควบคุมทีม นายสุรศักดิ์ วงศ์ประวัติ
 
4. ชื่อทีม SD08 SPIM 3
ชื่อผลงาน Robot for Space
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เด็กชายคุณ วงศ์รักพาณิช
ผู้ควบคุมทีม นางสาวปิยดา บุญศักดิ์
 
5. ชื่อทีม SD12 Neko Akama
ชื่อผลงาน The most beautiful planet..?
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
นางสาวภัทรวรรณ นิยมานนท์
ผู้ควบคุมทีม นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี
 
6. ชื่อทีม SD13 Noe
ชื่อผลงาน Forgotten old gen robot
โรงเรียนแสงทองวิทยา
นายศิรภัส แซ่เนี้ยว
ผู้ควบคุมทีม นางพรไพลิน ประดิษฐอุกฤษฎ์
 
7. ชื่อทีม SD14 HWPdiff
ชื่อผลงาน NEW WORLD
โรงเรียนหอวังปทุม
นายธัญพิสิษฐ์ สวัสดิ์พานิช
ผู้ควบคุมทีม นายรณกฤต แสนพรม
 
8. ชื่อทีม SD15 Namsuay 1
ชื่อผลงาน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
เด็กหญิงจารียา แก้วโยธา
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุพัตรา ดีศิลป์
 
9. ชื่อทีม SD16 Namsuay 2
ชื่อผลงาน ไซบอร์กหรรษาพาสนุก
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ดอนบุรมย์
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุพัตรา ดีศิลป์
 
10. ชื่อทีม SD18 ACL robot
ชื่อผลงาน โลกหุ่นยนต์ bm
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เด็กชายชินกฤต ซื่อดำรง
ผู้ควบคุมทีม นางสาวสุทธิดา ตันปะละ
 
11. ชื่อทีม SD19 IDS Art Robot 01
ชื่อผลงาน Robot Adventure
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เด็กหญิงเอมิกา วัยโรจนวงศ์
ผู้ควบคุมทีม นายสมชาย พินิจทรัพย์
 
12. ชื่อทีม SD20 IDS Art Robot 02
ชื่อผลงาน Environmental Protection Robot
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เด็กหญิงสุภัธกานต์ โชติวาทิน
ผู้ควบคุมทีม นายสมชาย พินิจทรัพย์
 
13. ชื่อทีม SD21 IDS Art Robot 03
ชื่อผลงาน Friendship Robot
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เด็กหญิงพิชญาภา วงค์มูล
ผู้ควบคุมทีม นายสมชาย พินิจทรัพย์
 
14. ชื่อทีม SD22 DebNon
ชื่อผลงาน Human intelligence beats Robot!
โรงเรียน Debsirin Nonthaburi school
เด็กหญิงนุชสิรี อินเทียน
ผู้ควบคุมทีม นางอักษรศรี ระบอบ
 
15. ชื่อทีม SD24 Puchramai Wichaidit
ชื่อผลงาน When Would Without human
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
นางสาวพัชรมัย วิชัยดิษฐ์
ผู้ควบคุมทีม นางสาวมีนา ตนภู
 

รุ่น Senior ระดับอาชีวศึกษา 

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม VD01 km-tech robot3
ชื่อผลงาน city of future
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
นางสาวแพรวา แพงรูป
ผู้ควบคุมทีม นายวุฒิพันธ์ สายเล็น

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com

.

 

ประกาศผลการแข่งขัน IYMRC 2022 ประเภท Robot Creation

 

 

รุ่น Junior ระดับประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี 

 

GOLD (เหรียญทอง)

ชื่อทีม JC04 NATE&JJ
ชื่อผลงาน SOLAR22Z

โรงเรียน Bangkok Patana School & Flintridge Preparatory School.

เด็กชายโปรด เลวิจันทร์
เด็กชายพน โจเอล เกษมศรี ฟาร์นเวิร์ด

ผู้ควบคุมทีม นางสาวกนกวรรณ ตันเชียงสาย

 

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม JC05 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 01
ชื่อผลงาน plastic degradation robot

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

เด็กชายพุทธากร ศุภธรรม
เด็กชายธนวรรธน์ ทองนุ่น

ผู้ควบคุมทีม นางสาวปาริชาติ จันทร์ย้อย.

2. ชื่อทีม JC06 Fantastic4
ชื่อผลงาน Fantastic Home

โรงเรียน Satit Chula / VERSO International Schoo / International School Bangkok

เด็กชายกฤษกร จันทรานุวัฒน์
เด็กชายณ ตะวัน เลิศคัมภีร์ศีล
เด็กชายศุภณัฐ ชยาภิรัต
เด็กชายภูริภัทร ตั้งสืบกุล

ผู้ควบคุมทีม นางสาวกนกวรรณ ตันเชียงสาย

 

BRONZE (เหรียญทองแดง)

1. ชื่อทีม JC01 Double J Sisters
ชื่อผลงาน Eco friendly trash collector

โรงเรียน Singapore International School Of Bangkok

เด็กหญิงเจฎา เจษฎ์ปิยะวงศ์
เด็กหญิงจนิษฎา เจษฎ์ปิยะวงศ์

ผู้ควบคุมทีม นางนวพรรษ เจษฎ์ปิยะวงศ์.

2. ชื่อทีม JC02 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง A
ชื่อผลงาน สำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิด

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายชยณัฐ ศุขโรจน์
เด็กชายนราวิชญ์ ไกรวีระเดชาชัย
เด็กชายณภัทร มาลัย
เด็กชายภรภัทร พรหมรัตนกุล

ผู้ควบคุมทีม นายสมบูรณ์ ศิริวัฒนาหิรัญ.

3. ชื่อทีม JC03 PT โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
ชื่อผลงาน Green Energy Village

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

เด็กชายรณรต พัทธวีรกุล
เด็กชายปุณริศร์ ธนัดดากุล

ผู้ควบคุมทีม นางสาวสรินทิพย์ สมสี.

4. ชื่อทีม JC07 โรงเรียนบ้านบางกะปิ 02
ชื่อผลงาน robot destroys microplastics

โรงเรียนบ้านบางกะปิ

เด็กหญิงมาริสา เสร็จธุระ
เด็กชายพิทวัส เพียลาดไหล

ผู้ควบคุมทีม นายนวมินทร์ แก้ววิเศษโฮง.

5. ชื่อทีม JC08 โรงเรียนบ้านหนองเเสงโคกน้อย
ชื่อผลงาน รถยนต์อนาคต

โรงเรียนบ้านหนองเเสงโคกน้อย

เด็กชายณัฐดนัย เนืองโพธิ์

ผู้ควบคุมทีม นายวรัญญู โสชาติ

 

รุ่น Senior ระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี 

 

GOLD (เหรียญทอง)

1. ชื่อทีม SC01 Nicasio
ชื่อผลงาน Smart Go Board

โรงเรียน Mathayomprachaniwet school

นางสาวอชิรญา เปี่ยมวิทย์
นายณัฐิวุฒิ ยิ้มจันทร์
นายปิยังกูร ชูมณี
นายสุชาครีย์ อินทรสุวรรณ

ผู้ควบคุมทีม นางสาวอาทิตยา เทียนดำรง.

2. ชื่อทีม SC04 Som Prom
ชื่อผลงาน Nong TonKla

โรงเรียน Beaconhouse Yamsaard School – Rangsit

นางสาวสินีนาท เรืองศรี
นางสาวธีมาภรณ์ พลฤทธิ์
นางสาวมณิอร อินทริง
นางสาวจุฑามาศ สุขอยู่
นายโสฬส พงษ์พินยาพิบูลย์

ผู้ควบคุมทีม นายศานติ ภูมิกาล.

3. ชื่อทีม SC11 Pufah Plearnpattana
ชื่อผลงาน Robot assistant

โรงเรียน Plearnpattana school

เด็กชายภูฟ้า สัจจวโรดม

ผู้ควบคุมทีม นายวิวัฒน์ สัจจวโรดม

.

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม SC09 NaluangRobot
ชื่อผลงาน RSA247

โรงเรียนนาหลวง

นางสาวมณีรัตน์ ทิพยกะลิน
นายธนาทิป นิตินันทกูล

ผู้ควบคุมทีม นางสาวทศพร โนนวิเศษ

.

BRONZE (เหรียญทองแดง)

1. ชื่อทีม SC02 SPIM Team One
ชื่อผลงาน Space Clearing

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เด็กชายอติคุณ สิงหะพันธุ
เด็กหญิงศศิภา วิริยะเชษฐ์กุล

ผู้ควบคุมทีม นางสาวปิยดา บุญศักดิ์.

2. ชื่อทีม SC03 SPIM Team Two
ชื่อผลงาน SPIM Logistics Team

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เด็กชายรวิภาส หวังชูเชิดกุล
เด็กชายภาวัต ลีลฐิติวงศ์

ผู้ควบคุมทีม นางสาวปิยดา บุญศักดิ์.

3. ชื่อทีม SC05 Racha Robot
ชื่อผลงาน garbage rescue (sseulegi gujo)

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายกฤตนัย แดงเผือก
นางสาวพรรณกาญจน์ ทองแสน
นางสาวสุดารัตน์ แสงแก้ว
นายอธิษฐาน เสนผาบ
นายบุญธนวัฒน์ แซ่ตั้ง

ผู้ควบคุมทีม นางพรทิพย์ วัฒนาดิลกกุล.

4. ชื่อทีม SC06 King’s Robot
ชื่อผลงาน Underground Cable System – Maintenance Robot (UCS-MR)

โรงเรียน King’s College International School Bangkok

นายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล
นางสาวภัทรินทร์ บัตรสมบูรณ์
นางสาวนันท์นภัส บัตรสมบูรณ์

ผู้ควบคุมทีม นายกิตตินันท์ พึ่งเพาะปลูก.

5. ชื่อทีม SC07 IDS Rescue Robot Team
ชื่อผลงาน Food and Drug Delivery Robot

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวศิรประภา มีแก้ว
เด็กชายพิเศรษฐศิริ เส็งพานิชย์
เด็กชายเตวิชชา วงศ์เดิม
เด็กชายอภิรักษ์ สโมสร
เด็กชายคณิศ ขําสวัสดิ์

ผู้ควบคุมทีม นายวัลนพ หลักแวงมล

6. ชื่อทีม SC08 TeamName
ชื่อผลงาน FARMHAND

โรงเรียน Bangkok Patana School

เด็กชายเอ็ดเวิร์ด ตันตาปกุล
เด็กชายบฤณ บุญวิสุทธิ์

ผู้ควบคุมทีม นางสาวกนกวรรณ ตันเชียงสาย.

7. ชื่อทีม SC10 namsuaywittaya
ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ส่งของ

โรงเรียน น้ำสวยวิทยา

เด็กชายณัฐรัตน์ แสนศิลา
เด็กชายสรวิชญ์ วิชัย
เด็กหญิงวิลาวัลย์ โคตรมณี
เด็กหญิงธิติมา พันธ์หนอง
เด็กหญิงวิศรุตา บุษบา

ผู้ควบคุมทีม นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี

 

รุ่น Senior ระดับอาชีวศึกษา 

 

SILVER (เหรียญเงิน)

1. ชื่อทีม VC05 E-TECH NORTH-STAR
ชื่อผลงาน E-TECH Smart Trashcan

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นาย กนกศักดิ์ แสงวงศ์
นาย กฤษณพงศ์ อินไชย
นาย สิรภพ โสพรรณา
นาย คเชน ชมภูมิ่ง
นาย ก้องภพ จิตวงค์

ผู้ควบคุมทีม นายเดชมงคล ช่างปั้น

2. ชื่อทีม VC06 E-TECH Four Eyes
ชื่อผลงาน Lime Picking Robot ( L.P.R )

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นาย หัตถชัย ตงประเสริฐ
นาย ศุภัช ยมาภรณ์ดุสิต
นาย ณชพล สุขคุณานนท์
นาย นวพรรษ ไผ่งาม

ผู้ควบคุมทีม นางสาวอริสา สุขทอง.

3. ชื่อทีม VC07 E-TECH MC2
ชื่อผลงาน MEDBOT

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

นาย วรภณ พันธมิตร
นาย สิรภพ โตวิวัธ
นาย อาชวิน หิรัญโรจน์ไพบูลย์
นาย อิทธิพัฒน์ วุฒิยา

ผู้ควบคุมทีม นายอัฑฒ์ เจาะเหมาะ

BRONZE (เหรียญทองแดง)

1. ชื่อทีม VC01 Sticc Team
ชื่อผลงาน Wiring Robot

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

นาย ณัฐภูมิ นนทะศิลา
นาย ธีรพัทร แช่ตั้ง

ผู้ควบคุมทีม นายนัฐพงษ์ ตลาดขวัญ

2. ชื่อทีม VC02 Pang Sida Robot
ชื่อผลงาน Survey Robot

วิทยาลัยสระแก้ว

นายเบญจรงค์ เเสนมิ่ง
นายกิตติศักดิ์ คำเอื้อย

ผู้ควบคุมทีม นายวัชรัตน์ แช่มชื่น.

3. ชื่อทีม VC03 KM-TECH ROBOT.1
ชื่อผลงาน bridge robot

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

 นางสาวการต์ธีรา แก้วลา

ผู้ควบคุมทีม นาย ยุรนันท์ สมาฤกษ์

4. ชื่อทีม VC04 KM-TECH ROBOT.2
ชื่อผลงาน Weed Killer Robot(หุ่นยนต์นักฆ่าวัชพืช)

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

นางสาวอริสา ไกยะวินิจ

ผู้ควบคุมทีม นาย ชินท์ณภัทร นิลกิจ

.
.
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com

.