Creative Maker for School : เก่งคิด เก่งสร้าง นอกห้องเรียน

 

2014-06-23

โครงการ Creative Maker for School : เก่งคิด เก่งสร้าง นอกห้องเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมในโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความคิดริเริ่มให้เยาวชน เป็นนักสร้างสรรค์ นักคิด อย่างสนุกสนาน โดยเรียนรู้เน้นเวิร์กช็อปในลักษณะของ Active Learning

ภายในโครงการ แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 6 ฐานกิจกรรม อันประกอบไปด้วยฐานกิจกรรม สนุกกับหุ่นยนต์ สนุกกับการบิน สนุกกับโซลาร์เซลล์ สนุกกับเคมี สนุกกับกลไก และสนุกกับอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสื่อการเรียนรู้ 10 โครงงานตัวอย่างที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี มีสื่อวิดีโอ และเอกสารคู่มือ ที่สามารถใช้สอนให้เยาวชน นักเรียน ได้รับความรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ด้วยแนวทางการส่งเสริมการศึกษาแบบนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ทีมวิชาการซีเอ็ดฯ จึงได้ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM Education (Science, Technology, Engineering & Mathematics) ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิชาต่างๆ แบบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด ทำให้เยาวชนไทยสามารถเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ กล้าคิด กล้าทดลอง เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งท้ายที่สุดเยาวชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเอง อันจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. ตอบรับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล
 2. สร้างความคิดริเริ่มให้เยาวชน เป็นนักสร้างสรรค์ นักคิด อย่างสนุกสนาน
 3. โครงการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง
 5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ แยกแยะและปรับปรุงจนไปสู่ การสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ได้

ลักษณะกิจกรรม

เป็นการจัดกิจกรรม 1-1.30 ชั่วโมง โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน แบ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ และสามารถหมุนเวียนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ โดยมีประเภทของการเรียนรู้ 6 หมวด ฐานการเรียนรู้ ที่เน้นสร้างทักษะของการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบและตามกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education

ฐานการเรียนรู้

 • สนุกกับหุ่นยนต์ : เสริมสร้างทักษะการประกอบชิ้นส่วน กระบวนการแก้ปัญหา วิเคราะห์ แยกแยะ

เรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนมีความสนใจ ในเรื่องนวัตกรรมและสร้างพื้นฐานความคิด วิเคราะห์แยกแยะ ขั้นตอนของการสร้างหุ่นยนต์ เสริมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งเรื่องการใช้เครื่องมือ ขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์ สร้างและประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้

 • สนุกกับกลไก : เรียนรู้การเคลื่อนที่ องค์ประกอบของกลไก พื้นฐานของการใช้พลังงาน

สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ ซึ่งใช้ควบคุมใบพัด และชุดเฟืองกลไกที่เปลี่ยนการหมุนของมอเตอร์เป็นการเคลื่อนไหวของขาหุ่นยนต์ ทำให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปได้ ประกอบด้วย รถแข่งพลังลม หุ่นยนต์เต่า หุ่นยนต์กระต่าย และหุ่นยนต์แมงมุม นักเรียนสามารถประกอบหุ่นยนต์เองเพื่อนำมาวิ่งแข่งขันกันได้

Machine2

 • สนุกกับการบิน : หลักการบินเบื้องต้น สร้างสรรค์ การเรียบเรียงกระบวนการสร้าง การแก้ไขปัญหา

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จะช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องการบินและอากาศยาน ผ่านเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือแบบปีกชั้นเดียว และปีกสองชั้น เครื่องบินพลังยางปีกชั้นเดียว และปีกสองชั้น นักเรียนจะเข้าใจพื้นฐานหลักการที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ และยังเห็นการใช้งานพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจากหนังยางมาหมุนใบพัดเครื่องบินอีกด้วย

flight

 • สนุกกับโซลาร์เซลล์ : พลังงานทางเลือก เข้าใจและประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์

ชุดการเรียนรู้เรื่องโซลาร์เซลล์จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งพัดลม รถยนต์ รถขุดตัก เครื่องบิน เรือ หุ่นยนต์ โดยสามารถเปลี่ยนแบบประกอบได้ นอกจากจะได้สัมผัสกับโซลาร์เซลล์ของจริงแล้ว นักเรียนยังจะได้สนุกกับการประกอบอุปกรณ์แข่งกันด้วย

Solarcell

 • สนุกกับเคมี : ประโยชน์ของสารเคมี เรียนรู้และเข้าใจความหมายของสารเคมี ประยุกต์ใช้งานสารเคมีเบื้องต้น

สนุกไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าง่ายๆ จากน้ำ และผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ธรรมดา ใช้เพียงแผ่นทองแดง และแผ่นสังกะสี ก็จะทำให้นาฬิกาจอแอลซีดีและโมดุลเสียงทำงานได้ นักเรียนจะได้ลองสืบค้นด้วยตัวเอง ว่าน้ำ และผลไม้ชนิดใดบ้างที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไป

Chemical

 • สนุกกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ : เรียนรู้เข้าใจกระแสไฟฟ้าเบื้องต้น สร้างและประกอบสิ่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์และใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าเบื้องต้นได้

สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องของการทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ การเชื่อมโยงของกระแสไฟฟ้า พร้อมกันนี้ยังสามารถนำความรู้ไปช่วยสร้างโครงงานทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

electronics

ด้วยการเรียนรู้แบบสนุกสนานจะส่งผลถึงความคิดต่อยอดและสามารถเชื่อมโยงถึงความสามารถที่ซ้อนเร้นในตัวของเด็กๆ ให้สามารถแสดงศักยภาพภายในออกมา ผ่านสื่อกิจกรรมที่เหมาะสม ฉะนั้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายยังช่วยค้นหาความถนัดและความชอบของเด็กเหล่านั้นได้มีทางเลือกตามจินตนการของเขาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ นอกตำราจะเป็นตัวชี้วัดความสามารถของเด็กๆ นอกวิชาหลักๆ อย่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งความสามารถด้านภาษา ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อต้องการให้เด็กๆ นักเรียนมีความสามารถที่หลากหลายและมีความสุขต่อการเรียนรู้ได้ตลอดไป.

.

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ไปกับทุกท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2739 8210 หรือ 0 2739 8233

.