innovation2

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM Education เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้น เพื่อใช้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เน้นการเรียนแบบบูรณาการใน 4 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนในรูปของการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาสอนด้าน STEM โดยเน้นให้เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง

นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสนุกสนาน พร้อมไปกับการได้ลงมือประดิษฐ์หุ่นยนต์ของตนเอง เพื่อฝึกพื้นฐานด้านวิศวกรรม ตลอดจนการฝึกคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ ไปจนถึงขั้นประกอบและทดลอง ปรับปรุงแก้ไข จนเป็นนวัตกรรมที่นักเรียนสร้างขึ้นด้วยตนเองทั้งหมด นักเรียนจะได้ฝึกทักษะต่างๆ มากมาย ได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ และการนำองค์ความรู้เดิมในวิชาหลักในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติมากขึ้น รู้จักที่จะศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เองมากขึ้น และการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ยังสอดคล้องตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี

ผลที่ได้จากการเรียนการสอนในแบบ STEM นี้ จะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดอันนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Productivity) การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ โดยนัยของนวัตกรรมไม่ได้หมายเฉพาะสร้างสรรค์ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ หรือ Products ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนวัตกรรมในส่วนของงานบริการ (Services) หรือแม้กระทั่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมกระบวนการทำงาน (Process) เพื่อผลผลิตในการทำงาน (Productivity) ที่เพิ่มขึ้น ผลที่ได้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการนำไปใช้ในการงานอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น แต่ผลพลอยได้จากกระบวนการเรียนการสอนในแบบ STEM Education นี้ ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์สายอาชีพอื่นๆ ได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้สำคัญอย่างไร

หลักสูตรซีเอ็ดนักออกแบบนวัตกรรมสำหรับโรงเรียน เป็นหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมในเวลาเรียนปกติในขณะนี้ คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา และอีกหลายโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรในแบบเดียวกัน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ จัดให้อยู่สาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ในแนวคิดที่ให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมผ่านทางหุ่นยนต์ ในลักษณะ “One Child One Robot — OCOR” หรือ “เด็กหนึ่งคน ต่อหุ่นยนต์หนึ่งตัว” เด็กทุกคนจะต้องได้ผ่านการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้เด็กได้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษ 21

ลักษณะการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมนั้นจะเป็นการเรียนการสอนในแบบ Active Learning คือ ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ (Design-Based Learning) และสร้างโครงงานนวัตกรรม (Project-Based Learning) เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) ขึ้นมา

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตร SE-ED iKids ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปของหุ่นยนต์ที่สามารถฝึกหัดประกอบ และสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบ มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อมๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทดลอง และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ต่างๆ ในหลายๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และนำมาใช้ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาต่างๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการนำไปสร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

innovation1

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมออกแบบขึ้นโดยเน้นการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและสร้างนวัตกรรม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญหนึ่งในสาม ในการใช้ชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมให้เด็กมีความคิด ความเข้าใจในเชิงเหตุผล รวมไปถึงกลไกการทำงานทางวิศวกรรม และการสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นเนื้อหาในหลักสูตรยังได้สอดแทรกทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้ในเชิงเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ที่จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม ภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM Education ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ในอนาคตตาม แนวคิด 3i ที่ทางทีมวิชาการของซีเอ็ดฯ ได้บรรจุไว้ภายในหลักสูตรนี้ด้วย

ในด้านของสื่อการเรียนรู้ ทางทีมวิชาการซีเอ็ดฯ ได้เลือกนำ ชุดหุ่นยนต์ HunaRobo จากประเทศเกาหลี มาใช้เป็นสื่อการสอนหลักในหลักสูตร ซึ่งมีจุดเด่นในด้านของความสามารถในการนำมาออกแบบสิ่งของต่างๆ ได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่หุ่นยนต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานได้ด้วย จึงทำให้เกิดความพร้อมต่อการเรียนรู้และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่

บทสรุปของหลักสูตรหุ่นยนต์

หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมนี้จึงเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว นักเรียนยังสามารถเรียนได้อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถในการออกแบบ นักเรียนสามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ชิ้นงานที่ทำได้จริง ฝึกให้มีโอกาสคิดนอกกรอบ คิดอย่างรอบคอบ บนเงื่อนไขที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนรู้ในทักษะวิชาการหลักๆ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านหุ่นยนต์มากขึ้น และมีความสนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้ รู้จักลองผิดลองถูกอย่างมีเหตุผล รู้จักความผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา รู้จักที่จะนำความรู้มาใช้จริงในทางปฏิบัติได้จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นจากการได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยมีจุดเด่น 7 ประการดังนี้

STEM01

จุดเด่นที่ 1 : ใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
จุดเด่นที่ 2 : ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายกว่า
จุดเด่นที่ 3 : ฝึกให้เด็กรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีนำมาใช้งานจริงมากขึ้น จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
จุดเด่นที่ 4 : รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีมากกว่า ทั้งรูปแบบ หลักการทำงานพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง
จุดเด่นที่ 5 : เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการได้มากกว่า
จุดเด่นที่ 6 : การประเมินผลที่เน้นทักษะในเชิงของการใช้ความคิด และในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก
จุดเด่นที่ 7 : เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)

STEM02

นอกจากนักเรียนแล้ว ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญอีกคนหนึ่งที่จะทำให้การเรียนรู้สัมฤทธิ์ผลสูงที่สุด ครูในชั้นเรียนของหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมจะทำหน้าที่หลักเป็นผู้แนะนำ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจ ช่วยในการเน้นย้ำความเข้าใจ และเสนอแนะวิธีทางต่างๆ โดยยังคงเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามจินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ และช่วยประคับประคองส่งเสริมให้นักเรียนสามารถบรรลุภารกิจหรือแก้โจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง

STEM03STEM04

ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตัวเองคิด และพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อยอดความรู้ของตัวเองต่อไปตามคำแนะนำของครู จนทำให้เด็กเกิดความตื่นตัวและพร้อมจะเรียนรู้มากขึ้น ทั้งในห้องเรียนปกติและนอกห้องเรียนมากขึ้น สร้างความคิดที่อยากจะรู้เพิ่ม ตั้งข้อสังเกต และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเอง จนในที่สุดเกิดทัศนคติต่อการเรียนรู้ที่ดีติดตัวนักเรียนตลอดไป

STEM05

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com