สนุกกับเคมี : ประโยชน์ของสารเคมี เรียนรู้และเข้าใจความหมายของสารเคมี ประยุกต์ใช้งานสารเคมีเบื้องต้น สนุกไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าง่ายๆ จากน้ำ และผลไม้ ด้วยอุปกรณ์ธรรมดา ใช้เพียงแผ่นทองแดง และแผ่นสังกะสี ก็จะทำให้นาฬิกาจอแอลซีดีและโมดุลเสียงทำงานได้ นักเรียนจะได้ลองสืบค้นด้วยตัวเอง ว่าน้ำ และผลไม้ชนิดใดบ้างที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมีการต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไป

ตัวอย่างกิจกรรมที่นำเสนอ

กลุ่มกิจกรรมที่ 6 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา

1. ชื่อกิจกรรม นาฬิกาพลังน้ำ

2. เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถผลิตไฟฟ้าจากน้ำได้
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการประกอบกิจกรรมนาฬิกาพลังน้ำ

4. วัสดุอุปกรณ์
1. แผ่นสังกะสี 1 แผ่น
2. แผ่นทองแดง 1 แผ่น (อาจต้องขัดผิวแผ่นทองแดง เพื่อกำจัดสารเคลือบออกก่อน)
3. เทปใส
4. ถ้วยพลาสติก 1 ใบ
5. นาฬิกาจอแอลซีดี 1 เรือน (แบบที่มีสายไฟห้อยออกมาจากตัวเรือน)
6. น้ำชนิดต่างๆ (น้ำเปล่า, น้ำอัดลม, น้ำส้มสายชู, น้ำเกลือ)
7. ผลไม้ชนิดต่างๆ (ตัวเลือกเพิ่มเติม)
*สามารถใช้ชุดการเรียนรู้ Water Powered Clock (นาฬิกาพลังน้ำ) ของ SE-ED ได้

นาฬิกาใช้พลังงานไฟฟ้าจากน้ำ

โครงสร้างแบตเตอรี่อย่างง่าย

ชุดการเรียนรู้ Water Powered Clock (นาฬิกาพลังน้ำ)

ชุดการเรียนรู้ Water Powered Clock (นาฬิกาพลังน้ำ)

5. กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงนาฬิกาจอแอลซีดีว่าทำงานได้อย่างไร ใช้อะไรเป็นแหล่งพลังงานได้บ้าง
2. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของกิจกรรมว่า นักเรียนจะได้ประกอบสร้างชุดนาฬิกาพลังน้ำ ซึ่งใช้น้ำเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าให้กับนาฬิกา และจะให้ทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากน้ำชนิดต่างๆ กัน
3. ครูให้นักเรียนประกอบสร้างชุดนาฬิกาพลังน้ำ
4. ครูให้นักเรียนทดสอบน้ำชนิดต่างๆ ตามความสมัครใจของนักเรียน เพื่อหาว่า น้ำชนิดใดบ้างที่ผลิตไฟฟ้าให้นาฬิกาจอแอลซีดีทำงานได้ (ครูอาจให้นักเรียนทดสอบการผลิตไฟฟ้ากับผลไม้อื่นๆ เพิ่มเติมได้)
5. ครูให้นักเรียนทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อย

การ์ดเสียงเพลงใช้พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

โมดูลเสียงเพลงใช้พลังงานไฟฟ้าจากผลไม้

6. สื่อการเรียนรู้
1. ภาพตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้าจากน้ำ
2. ชุดการเรียนรู้ Water Powered Clock (นาฬิกาพลังน้ำ) ของ SE-ED

7. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และความกระตือรือร้นในการเลือกน้ำชนิดต่างๆ มาทำกิจกรรม
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ชุดเรียนรู้ที่สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้

รถพลังน้ำเกลือ

รถพลังน้ำเกลือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com