STEM BOARD

สนุกกับ STEM BOARD พื้นฐานของการเรียนรู้สู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ผ่านวัสดุและอุปกรณ์ง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของสิ่งประดิษฐ์หลายๆ อย่าง อันจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและ ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้

โครงสร้างพื้นฐาน

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่มีโครงสร้างอย่างง่าย การประกอบวงจรไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาศัยการทำงานของวงจรไฟฟ้า

ขดลวดไฟฟ้า เป็นสื่อนำไฟฟ้าชนิดหนึ่งสามารถสร้างจากวัสดุนำไฟฟ้าได้หลากหลายประเภท เช่น ทองแดง, เงิน เป็นต้น ในทางไฟฟ้าสามารถนำขดลวดมาสร้างสรรค์เป็นตัวเหนี่ยวนำโดยการขดให้ลวดทองแดงม้วนตัวเข้าหากันเป็นวงกลมซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวมันได้  หากมีกาเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรอบๆเส้นลวดเปลี่ยนแปลงไปด้วย

แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

แม่เหล็ก คือ สารแม่เหล็กที่มีโมเลกุลเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ สามารถมีแรงกระทำต่อสารแม่เหล็กด้วยกันได้ เช่น ขั้วเดียวกันจะผลักกัน หรือ ขั้วต่างกันจะดึงดูดกัน และเมื่อแขวนแม่เหล็กอย่างอิสระขั้วเหนือ (N) จะชี้ทิศขั้วโลกเหนือ และขั้วใต้ (S) จะชี้ทิศขั้วโลกใต้ แม่เหล็กสามารถดูดวัสดุที่ทำด้วยเหล็กนิเกิลและโคบอลต์ได้

สนามแม่เหล็ก (magnetic field) หมายถึงบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กกระทำกับวัตถุ ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้ตาเราไม่สามารถ มองเห็นสนามได้ แต่สามารถรู้ได้ เส้นสนามแม่เหล็ก (magnetic field line) หมายถึงแนวทางของแรงรอบๆ แท่งแม่เหล็ก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการทดลอง โดยใช้ผงตะไบเหล็กโรยบนกระดาษ ขาว ซึ่ง วางอยู่บนแท่งแม่เหล็กแล้วเคาะกระดาษเบาๆ จะพบว่าผงตะไบเหล็กเรียงตัวกันอยู่รอบๆ แท่งแม่เหล็ก ตามแนวทางการเรียงตัวของผงตะไบเหล็ก เราเรียกว่า เส้นแม่เหล็กบริเวณใดมีความหนาแน่นของเส้นแม่เหล็กน้อย แสดงว่ามีความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย ถ้าบริเวณใดมีเส้นสนามแม่เหล็กหนาแน่นมาก แสดงว่าบริเวณนั้นสนามแม่เหล็กมีความเข้ม สูง และทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้สนามแม่เหล็กที่เป็นเส้นตรงขนานกัน และมีค่าเท่ากันทุกๆ ตำแหน่ง สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องวัดทางไฟฟ้า

สื่อเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้และทดลองได้

. motorbasic2

. soundbasic.

soundbasic2

motorbasic4

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8263 โทรสาร 0 2826 8356-59 อีเมล์ stem@se-ed.com

.