หลักสูตรน่าสนุกสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

หลักสูตรที่พร้อมสำหรับโรงเรียนทุกระดับชั้น เนื้อหาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และค้นหาความถนัดความชอบของตัวเองได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรต่างๆ พัฒนาขึ้นมาด้วยความเข้าใจผู้เรียนที่ว่า “เรียนรู้อย่างสนุกสนาน พัฒนาความสามารถทั้งทักษะการใช้เครื่องมือและความรู้เบื้องต้นของวิชานั้นๆ”

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีเนื้อหาที่ความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่เน้นให้นักเรียน มีแนวคิดวิเคราะห์ เตรียมการ ลงมือปฏิบัติ สรุปและชื่นชมผลงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อการเก็บกวาดดูแลบริเวณที่จัดกิจกรรมให้เหมือนเดิมได้

Machine2electronicsSolarcellflightChemical STEM CARD STEM BOARD