ชุดทดลองสำหรับการเรียนรู้ WiFi IoT บนบอร์ดพัฒนา ESP32

 

ชุดทดลองการเรียนรู้  WiFi IoT ESP32 ที่มาพร้อมบอร์ดประมวลผล ESP-32S และโมดูลเซนเซอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวเทคโนโลยี Internet of Things : IoT ที่สามารถทำการทดลองได้หลากหลาย ทั้งในส่วนของอุปกรณ์เซนเซอร์ การทำงานของตัวประมวลผล การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบควบคุมโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things ต่างๆ ได้สมบูรณ์    

ตัวอย่างอุปกรณ์ในชุดทดลอง เช่น แผ่นเบรดบอร์ดสำหรับต่ออุปกรณ์, โมดูล PIR, โมดูลรีเลย์, โมดูลแสดงผล OLED, สายดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ USB, โมดูลเซนเซอร์ความเข้มแสง, โมดูลเซนเซอร์อินฟราเรด, โมดูลเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้น, สายไฟเชื่อมต่อวงจร, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สำหรับทำการทดลองที่จำเป็นจะเตรียมไว้ให้ในชุดอย่างครบถ้วน 

รายการอุปกรณ์ในชุดการทดลอง   

 

รายการอุปกรณ์ จำนวน   รายการอุปกรณ์

จำนวน

1.

ESP32 ESP-32S Board 1

11.

5V 2-Channel Relay Module 1

2.

LED White 1

12.

Button Switch 12 * 12 With Yellow Keycap 1

3.

LED Yellow 1

13.

830 Breadboard 1

4.

LED Blue 1

14.

DHT11 Sensor Module 1

5.

LED Red 1

15.

128X64 OLED Display Module 1

6.

Passive Buzzer 1

16.

Resistance package(10R ~1M Metal Film Resistor) 1

7.

Active Buzzer 1

17.

65Pcs Jumper Wire 1

8.

HC-SR501 PIR Sensor Module 1

18.

20Pin 20cm MF Jumper Wire 1

9.

Photosensitive resistor module 1

19.

20Pin 20cm FF Jumper Wire 1

10.

IR sensor module 1

20.

Transparent plastic box 1

.สื่อต่างๆ สำหรับการเรียนรู้ชุดทดลอง

สำหรับสื่อต่างๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ WiFi และ IoT ด้วยชิฟประมวลผล ESP32 ที่มาพร้อมกับชุดทดลองจะประกอบด้วย โปรแกรมติดตั้งสำหรับใช้ในการพัฒนา (Arduino IDE), คู่มือการใช้งานชุดลอง, ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมสำหรับการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างเป้นขั้นตอนและตามลำดับ

คู่มือการใช้งานร่วมกับชุดทดลอง

สำหรับคู่มือการใช้งานและการทดลองต่างๆ จะมีด้วยกัน 8 บทเรียน โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งตัวบอร์ด ESP32 เข้ากับโปรแกรม Arduino IDE, การควบคุมขาเอาต์พุตของตัวบอร์ด ESP32, การติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมบนโทรศัพท์มือถือ, การเขียนโปรแกรมทดลองบน Arduino IDE เพื่อควบคุมการทำงานบนบอร์ด ESP32 เบื้องต้น, การเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 กับ ssd1306 OLED Display และการเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 กับโมดูลรีเลย์ เป็นต้น

ตัวอย่างเนื้อหาสำหรับเรียนรู้และการทดลองอย่างเป็นขั้นตอน

ในส่วนของเนื้อหาภายในคู่มือการใช้งานจะเน้นอธิบายอย่างเป็นลำดับและขั้นตอน โดยจะเริ่มด้วยแนวความคิดของการทดลอง, การต่อวงจรให้กับบอร์ด ESP32, การเขียนโปรแกรมให้กับบอร์ด ESP32 และผลการทดลองที่ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าเนื้อหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับทดลองระบบ Internet of Things

สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทดลองบนโทรศัพท์มือถือผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store โดยจะใช้ควบคู่กับการทดลองในชุดฝึกนี้ เพื่อให้เห็นรูปแบบของการสั่งการทำงานหรือรับคำสั่งระหว่างกันของบอร์ด ESP32 กับแอพพลิเคชั่นและจากบอร์ด ESP32 กับบอร์ด ESP32 นั้นเอง

โปรแกรมสำหรับพัฒนาร่วมกับตัวประมวลผล ESP32 ใช้ Arduino IDE 

ในส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาบอร์ด ESP32 จะเป็นโปรแกรม Arduino IDE ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี (Open source) โดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.8.19 ขึ้นไป สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ WindowsLinux และ macOS (คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม : https://www.arduino.cc/en/software)

ตัวอย่างบทเรียนที่มาพร้อมกันในชุดทดลอง

ตัวอย่างและลักษณะการทดลอง

สำหรับตัวอย่างและขั้นตอนการทดลองในรูปข้างล่างจะเป็นการตรวจจับความเคลื่อนไหวในสถานที่ที่ต้องการ จากนั้นเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้น ก็จะแจ้งผลไปยังสมาร์ทโฟนที่กำหนดไว้ให้ทราบนั้นเอง โดยส่วนใหญ่จะแบ่งลำดับการทดลองออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกการอธิบายแนวความคิดของการทดลอง, ขั้นตอนที่สองการวาดบล็อกไดอะแกรมการทำงานของการทดลอง, ขั้นตอนที่สามต่อวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน, ขั้นตอนที่สี่การเขียนโปรแกรมการทำงานทั้งหมด และขั้นตอนที่ห้าการตรวจสอบผลลัพพธ์ที่ได้จากการทดลอง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลำดับการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงได้ผลลัพธ์ของการทดลอง โดยจะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบ รวมทั้งช่วยให้ง่ายในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขั้นในระหว่างการทดลองหรือการทำงานร่วมกันทั้งหมด

ขั้นตอนแรก การอธิบายแนวความคิดของการทดลอง 

ขั้นตอนที่สอง การวาดบล็อกไดอะแกรมการทำงานของการทดลอง

ขั้นตอนที่สาม ต่อวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่สี่ การเขียนโปรแกรมการทำงานทั้งหมด

ขั้นตอนที่ห้า แสดงผลลัพธ์ข้อความที่ได้บนสมาร์ทโฟน (1)

ขั้นตอนที่ห้า การแสดงผลลัพธ์ผ่าน Serial Monitor ในโปรแกรม Arduino IDE (2) 

สำหรับชุดทดลองการเรียนรู้ WiFi IoT บนบอร์ดพัฒนา ESP32 นี้ เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things : IoT ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งในระดับอาชีวศึกษา โดยในชุดทดลองจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนและจำเป็นต่อการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ต่อไป  

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2826 8154 อีเมล์ stem@se-ed.com

.